Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2019 Privind aprobarea introducerii contributiei pentru economia circulara in tariful incasat de catre operatorul de colectare si transport deseuri. 2019-01-30
0 / 2019 Proiect HCL privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase in cursul anului 2019 2019-01-21
0 / 2019 Proiect HCL privind aprobarea planului de lucrari de interes local 2019-01-21
0 / 2019 Proiect HCL privind aprobarea cotizatiei in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Sistem Integrat Gestionare a Deseurilor Judetul Arad 2019-01-21
0 / 2019 Proiect HCL privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2019-2020 2019-01-21
60 / 2018 Hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de persoanele fizice si juridice care refuza incheierea contractelor de prestari servicii cu operatorul SC. Grup Salubritate Urbana SA 2018-11-22
59 / 2018 Hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5, nr. 1218/14.06.2018 2018-11-22
50 / 2018 Hotarare privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Birchis. 2018-09-04
49 / 2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru obiectivul de investitie "Constructie sopron (garaj) pentru utilaje in localitatea Birchis, comuna Birchis". 2018-09-04
13 / 2018 Privind rezilierea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 2179/19.06.2015 incheiat intre comuna Birchis prin Consiliul Local al Comunei Birch1s si domnul Stanca loan 2018-02-09
63 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnice,indicatorilor tehnico-economici si a caietului de sarcini pentru obiectivul "Lucrari de intretinere si reparatii in vederea modernizarii drumurilor comunale DC 78,DC 104 si DC 80, in comuna Birchis" 2017-09-29
56 / 2017 Privind implementarea proiectului ,,Achizitie Utilaje in Comuna Birchis, Judetul Arad" 2017-08-29
55 / 2017 Privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia ,, Achizitie Utilaje in Comuna Birchis, Judetul Arad" 2017-08-29
51 / 2017 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al prirnarului comunei Birchis 2017-07-31
50 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Birchis pe anul 2017 2017-07-31

Înapoi