HCL 116 / 2016-11

 

 

HOTĂRÂREA NR. 116
din 14 noiembrie 2016
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017


Consiliul local al comunei Birchiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită, în data de 14 noiembrie 2016,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2056/10.10.2016 a Primarului comunei Birchiş cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017;
- raportul nr. 2057/10.10.2016 al compartimentului de specialitate ;
- avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3;
- nr. de voturi de la sedinta de consiliu din ziua de 14.11.2016 - unanimitate;
- prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxele locale, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată;
- prevederile O.U.G nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
- prevederile art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,modificată;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Birchiş, pentru anul 2017, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezenta.
Art.2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosintă.
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1), contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.4. Se stabileste bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii persoane fizice si juridice, dupa cum urmeaza:
a) în cazul impozitului pe cladiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10% ;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.
Art.5. Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan Consiliul local majorează impozitul pe clădiri şi teren conform procentului stabilit în criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite care sunt prevazute in anexa nr.2 şi 3 la prezenta.
Art.6. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilan, consiliul local majorează impozitul pe teren cu până la 500 %, începând cu al treilea an. Condiţiile privind majorarea impozitului pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de 2 ani consecutiv, sunt stabilite în anexa nr.4.
Art.7. Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor si facilităţilor comune acordate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este redat în anexa nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară.
Art.9. Prezenta hotărâre se completează cu dispozițiile Codului fiscal si cu dispozitii prevazute in alte acte normative care vor intra in vigoare ulterior adoptarii prezentei hotarari.
Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Birchis prin compartimentele de specialitate.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- 1 ex. Instituţiei Prefectului judeţului Arad;
- 1 ex. Primarul comunei Birchis;
- 1 ex. Compartimentul financiar-contabil;
- 1 ex. se aduce la cunoştinţă publică.


Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Brateanu Ionel Secretar Olescu Mirela

 

 

 

 

 


Anexa nr. 3 la H.C.L. Nr. 116/14.11.2016

CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA TERENURILOR NEÎGRIJITE

1. Potrivit prezentei anexe, terenul este o întindere de pământ delimitată.
2. Terenul neîngrijit reprezintă terenul care deşi se află într-un sat cu constructii şi locuit, nu este ocupat de clădiri şi, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenjat peisagistic. Pe terenul neîngrijit este crescută din abundenţă, vegetaţei erbacee şi neerbacee necultivată care aparţine diverselor specii şi familii (buruieni).
3. Evaluarea la vedere a aspectului terenului situat în intravilanul Comunei Birchis
1. Întreţinere cosire Punctaj
□ întreţinut (cosit) 0
□ neîntreţinut (necosit)
50

2.Depozitări de deşeuri Punctaj
□ fără depozitări de deşeuri 0
□ cu depozitări de deşeuri 50
Total Punctaj _____________________________________
CALCUL PUNCTAJ ÎN URMA EVALUĂRII
PUNCTAJ TOTAL
După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total ( însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare)
PUNCTAJUL DE REFERINŢĂ
Punctajul de referinţă este 100 puncte
PUNCTAJUL PROCENTUAL
Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărţirii punctajului total la punctajul de referinţă (punctajul total / punctajul de referinţă *100) Punctajul procentual se calculaează pentru fiecare imobil evaluat în parte.
CALCULUL PUNCTAJULUI ___________ %
Categoria de impozitare a terenului
1. □ Supraimpozitare cu 10 % pentru punctajul procentual de 50%
2. □ Supraimpozitare cu 20 % pentru punctaj procentual de 100%

4. Fac excepţie de la evaluare terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin Autorizaţie de Construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi care au anunţat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la Primăria Comunei Birchis
5. In vederea identificări terenurilor din intravilanul Comunei Birchis, care intră în categoria celor neîngrijite, angajaţi din cadrul propriu al primarului, cu atribuţii în acest sens, vor efectua verificarii pe raza unităţii administrative teritoriale, întocmind nota de constatare (însotite de fotogtafii ale terenului identificat) şi fişa de evaluare, prevăzută la pct.3 din prezenta.
6. După identificarea şi evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca în termen de 15 zile lucrătoare să execute lucrări de întreţinere (cosire, igienizare, colectare a deşeurilor etc,) şi în continuare să-l menţină în condiţii de îngrijire.
7. Dacă, după expirarea termenului de 15 zile de la somare, se constată, în urma verificărilor ulterioare pe teren, că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere necesare, angajatii cu atribuţii, vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate, potrivit legii, ca fiind neîngrijite. În acest caz, notele de constatare, fişa de evaluare, fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul ca terenul este neîngrijit, datele de identificare a terenului şi a proprietarului, vor fi transmise către compartimentul impozite şi taxe şi agricol în vederea majorării impozitului pe terenul respective.
8. Dacă, în intervalul termenului de 15 zile, proprietarul terenului s-a conformat recomandărilor privind îngrijirea terenului, se încheie proces verbal priifnd conformarea.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Brateanu Ionel Secretar Olescu Mirela

 

 

 

 


Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. 116/14.11.2016

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILANUL ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎGRIJITE

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN COMUNA BIRCHIS
ADRESĂ ___________________________________________ Data ______________

1. ACOPERIŞ Punctaj
□ fără degradări 0
□ degradări minore Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată parţial (maxim 25% din suprafaţa totală). Suficientă reaşezarea materialului învelitorii şi remedierii locale
2
□ degradării medii Învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată parţial (intre 25-60% din suprafaţa totală), coamele sunt neetanşate. Necesită înlocuier şi fixare.
4
□ degradări majore Învelitoarea lipseşte şi/sau este bdegradată peste 60% din suprafaţa totală, coamele sunt neetanşate. Curburi, rupture majore. Necesită înlocuire totală. 6
Indiferent din materialul din care este alcătuiă: tiglă, tablă, şindrilă, etc.
2. FAŢADELE
Tencuială - Zugrăveală Punctaj
□ degradări minore Degradări punctuale şi incidentale ale tencuieli(maxim 30% din suprafaţa totală). Fără igrasii. Posibilă remediere punctual
2
□ degradării medii Degradări locale ale tencuieli (30-60% din suprafaţa faţadelor) Igrasie uşoară. Suprafeţele se retencuiesc şi zugrăvesc
4
□ degradări majore Porţiuni de tencuială ce cad se desprind şi/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 60% din suprafaţă. Suprafeţele se refac total. 6
Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor, dacă acestea există.
ÎMPREJMUIRE Punctaj
□ degradări minore Degradări minore, necesită remediere punctuală.

1
□ degradării medii Împrejmuirea prezintă degradări minore componente lipsă sub 10%
2
□ degradări majore Împrejmuirea prezintă degradări majore sau lipsa 3

Cauzele degradărilor
□ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţi de apă, igrasie, trecerea timpului etc.
□ degradări cauzate de factorul uman pein decizia de neimplicare în întreţinerea unei clădiri
□ degradări intenţionate cauzate de factorul uman : nerespectarea legislaţiei în vigoare,
În evaluarea imobilelor se or identifica şi cauzele probabile ale degradărilor

Observaţii imobilDefiniţia generală a categoriiilor de degradări
Degradări minore
Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. În soatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. CARACTERUL ARHITECTUAL AL CLĂDIRII SE PĂSTREAZĂ.
Degradării medii
Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţa sau corp de construcţie. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. CARACRTERUL ARHITECTURAL AL CLĂDIRII ESTE AFECTAT PARŢIAL.
Degradări majore
Aceste degradări sunt grave şi trebuiesc remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinse mai mult de 50% respective aproape întregul corp de construcţie, presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuiesc rehabilitate sau refăcute.

Calcul punctajului în urma evaluării
PUNCTAJ TOTAL
După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total ( însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nevelului de degradareimpartit la cele 3 criterii)

CATEGORIA DE IMPOZITARE A CLĂDIRII
1.□ SUPRAIMPOZITARE CU 5 % pentru punctajul procentual pana la 5
2.□ SUPRAIMPOZITARE CU 10 % pentru punctajul procentual între 6-10
3.□ SUPRAIMPOZITARE CU 15 % pentru punctajul procentual peste 10

PUNCTAJ TOTAL
___________ CATEGORIE IMPOZITARE
___________

 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Brateanu Ionel Secretar Olescu Mirela

 

 

 


Anexa nr. 4 la H.C.L. Nr.116/14.11.2016
CONDIŢII PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PENTRU TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE DOI ANI CONSECUTIVI
Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin prezenta.
Terenurile cu destinaţie agricolă sunt: terenurile agricole productive-arabile, viile, livezile, pepinierile viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi alte asemenea, cele cu vegetaţie forestieră dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
"Terenurile necultivate" reprezintă suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la doi ani, cunoscute sub denumirea de pârloage.
"Ogoarele" reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în promăvara anului current şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii solului.
Terenurile agricole nelucrate reprezintă suprafeţele de terenuri agricole neântreţinute, respective terenurile necultivate, care nu au fost arate, cu un grad mare de îmburuiuenare.
Toţi proprietarii de terenuri agricole de pe raza comunei Birchis sunt obligaţi să asigure cultivarea acestora şi protecţia solului.
Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile vor fi somaţi anual, în scris de către Primăria comunei Birchis, să execute aceste obligaţii.
Identificarea proprietarilor şi a terenurilor agricole nelucrate, se va face în urma verificărilor şi a constatărilor pe teren, de către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu a primarului, şi pe baza datelor din registrul agricol, a informaţiilor primite de la alte instituţii abilitate, cum sunt: APIA. Arad, DJA. Arad, alte asemenea şi sesizarea cetăţenilor. În urma constatărilor şi a informaţiilor obţinute se va întocmi un process verbal de constatare a situasţiei existente în fiecare an.
Dacă se constată de către organul competent că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutivi, conform proceselor verbale de constatare a situaţiei existente, compartimentul de specialitate va întocmi un referat care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.
Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Brateanu Ionel Secretar Olescu MirelaAnexa nr. 5 la H.C.L. Nr.116/14.11.2016
SCUTIRI SI FACILITĂŢILOR COMUNE ACORDATE CONFORM
LEGII 227/2015

Scutiri la plata impozitului/taxei pe cladiri conform art. 456 din Legea 227/2015 alin. 1 si alin. 4
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
i) cladirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."
2. Scutiri la plata impozitului/taxei pe teren conform art.464 alin. 1 si alin. 4
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."
3. Scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport conform art. 469 alin.1 si alin.4
(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi."

4. Scutiri la plata taxelor pentru eliberare certificatelor avizelor şi autorizaţiilor conform art. 476 alin. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Consilier local Brateanu Ionel Secretar Olescu Mirela

 


Anexa nr. 1 H.C.L. NR.116_¬¬¬¬¬¬¬¬_/ 14.11.¬¬¬¬2016

T A B L O U L
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017

I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 457 ALIN. (2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 491 ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 493 ALIN. (7)

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(2)

Tipul clădirii
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016 NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Valoarea impozabilă
- lei/m² - Valoarea impozabilă
- lei/m² - Valoarea impozabilă
- lei/m² -
Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire
(condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
0 1 2 3 4 5 6
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
1.000
600
1.000
600 1.000 600
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
300
200
300
200 300 200
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
200
175
200
175 200 175
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
125
75
125
75 125 75
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica
clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica
clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica
clădirii

Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice

Nr. crt Tipuri de cladiri COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 (%)
COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL
2016 (%) COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2017 ( %)
1 Art.457 alin. (1)
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă
0,08%-0,2%
0,1%
0,1%
2 Art.458 alin.(1)
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, construite sau reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
0,2-1,3%

0,2%
0,2%
3 Art. 458 alin. (3)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol 0,4%

0,4%
0,4%
4 Art. 458 alin. (4)
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă 2%

2%
2%
NOTA: Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii ( Birchis rangul IV, Capalnas, Ostrov, Virismort V ) si de zona unde este amplasata cladirea, cu urmatorii coeficienti de corectie:
Rang IV Rang V
- zona A 1,10 1,05
- zona B 1,05 1,00
- zona C 1,00 0,95

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială; (Cladirile nerezidentiale sunt destinate in exclusivitate sau in principal altor scopuri decat cele rezidentiale, din aceasta categorie facand parte cladirile administrative si alte cladiri.In categoria alte cladiri se cuprind : hoteluri si cladiri similare, cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul, cladiri pentru transport si comunicatii, cladiri industriale si agricole, cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, cultura fizica si agrement, etc.)
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea


IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal
Nr. crt Tipuri de cladiri COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 (%)
COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL 2016
( %) COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
( %)
1. art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
0,08%-0,2%
0,1%
0,1%
2. art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
0,2%-1,3%,

1,1%
1,1%
3. art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol
0,4%

0,4%
0,4%
4. art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
5%
5%
5%
• Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
• Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor sunt prevazute in anexa nr.2.
• Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.


IMPOZITUL PE TEREN PERSOANE FIZICE/JURIDICE

Art.465 alin.1 - Încadrarea terenurilor intravilane pe zone şi categorii de folosinţă se face astfel:
LOCALITATEA RANGUL LOCALITATII ZONA
A B C

BIRCHIS IV INTEGRAL
CAPALNAS V INTEGRAL
OSTROV V INTEGRAL
VIRISMORT V INTEGRAL
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2)
Zona în cadrul
Localităţii NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 Nivelul impozitului/taxei, corespunzător localităţilor de
rangul IV-V aplicat în anul fiscal 2016 Nivelurile stabilite de consiliul local pentru anul 2017
corespunzător localităţilor de rangul IV-V
RANG IV RANG V RANG IV RANG V RANG IV RANG V
A 711 -1.788 569 -1.422 889 711 889 711
IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -
Persoane fizice /juridice
Art.465 alin.(4) - impozitului/taxei pe teren
Nr.
crt. Categoria de folosinţă NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2017
- lei/ha**
NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
- lei/ha** NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017
- lei/ha**
ZONA ZONA ZONA
A B C D A B C D A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15 28 28
2 Păşune 21 19 15 13 21 21
3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 21
4 Vie 46 35 28 19 46 46
5 Livadă 53 46 35 28 53 53
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 28 28
7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 15
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0
NOTĂ: - la nivelurile propuse se aplică coeficientul de corectie de 1,10 pentru localitatea Birchis - Rang IV şi coeficientul de corecţie 1,00, pentru localitaţile Capalnas, Ostrov, Virismort - Rang V.
Ca excepţie de la art.465 alin.2-5, în cazul contribuabililor persoane juridice,pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform art.465, alin. 7 numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a.- au prevăzut în Statut ca obiect de activitate agricultura;
b.- au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a.


IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Persoane fizice si juridice
Art.465 alin.(7)
Nr.
crt. Categoria de folosinţă NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2017
- lei/ha - NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
- lei/ha - NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
- lei/ha -
ZONA ZONA
A B C D A B C D
1 Teren cu construcţii 22 - 31 26 26
2 Arabil 42 - 50 45 45
3 Păşune 20 - 28 22 22
4 Fâneaţă 20 - 28 22 22
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 48 - 55 50 50
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 x x x x x x x x
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 48 - 56 50 50
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 x x x x x x x x
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 8 - 16 16 16
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 X x x x X x x x
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 2 1 2
8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28 28
9 Drumuri şi căi ferate 0 x x x x x x x x
10 Teren neproductiv 0 x x x x x x x x
• Suma corespunzătoare din tabel se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent zonei şi rangului localităţii:
o Localitatea Birchis - rang IV; zona A = 1,10; ; zona;C = 1,00;
o Localităţile Capalnas,Ostrov,Virismort - rang V; zona A = 1,05; ; zona C = 0,95;
o Impozitul pe teren prevazut la pct.7 *Padure sau teren cu vegetatie forestiera se incadreaza in zona A si se majoreraza cu 50%
o Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an. Condiţiile privind majorarea impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutive, sunt stabilite în anexa nr.4.
• Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, se acorda o bonificatie de 10%.

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8
8 8
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 cm3 9
0 9
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 18
18 18
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 72
72 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 144
144 144
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
290 290
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24
8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
30 30
9. Tractoare înmatriculate 18 18 18
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cm3 Lei/200cm3 Lei/200cm3
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4
3 3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6
4 4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an

50 lei/an/vehicul pentru vehiculele înregistrate la Primăria Comunei şi care nu au carte de identitate pentru evidenţierea capacităţii cilindrice - 50 lei/an/vehicul pentru vehiculele înregistrate la Primăria Comunei şi care nu au carte de identitate pentru evidenţierea capacităţii cilindrice.
Art. 470 alin. (3) mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu minimum 50% 50% 50%
Art. 470 alin. (5) autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone


Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016
Impozitul, în lei NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I. Două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 0 133
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 133 367
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 367 517
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169 517 1.169
5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169
II. Trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 133 231
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 231 474
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615 474 615
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 615 947
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472 947 1.472
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472 947 1.472
7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 615 623
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 623 973
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545 973 1.545
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
6. Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291


Art. 470 alin. (6) combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone


Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU A

Înapoi