Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
70 / 2017 ROMANIA JUDETUL ARAD COMUNA BIRCHIS PRIMAR DISPOZITIA NR.70 din 20 iulie 2017 privind transmiterea unor atributiuni functionarilor din aparatul de specialitate al primarului avand ca obiect colectarea si administrarea creantelor bugetare precum si exercitarea controlului fiscal si a inspectiei fiscale Primarul comunei Birchis, judetul Arad, avand in vedere: -deficientele constatate cu privire la colectarea creantelor bugetare si necesitatea punerii in aplicare a actelor normative cu privire la colectarea si administrarea creantelor bugetare de catre compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe; -prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata; -prevederile Legii nr.207/2015 privind codul de procedura fiscal, modificata -titlul Vl-controlul fiscal, cap.1-inspectia fiscala; -prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, modificata; -Dispozitia nr.103/2014 a primarului comunei Birchis privind desemnarea executorului fiscal; -atributiile din fisa postului nr.3, actualizata la data de 14.07.2016 a d-rei Anca Olimpia,inspector in aparatul de specialitate al primarului; -prevederile art.63 alin.(1) lit."e" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata; In temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata, DISPUNE: Art.1 Pentru incasarea creantelor restante la bugetul local al comunei Birchis,d-ra Anca Olimpia inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului , va efectua si pune in aplicare toate procedurile de executare silita pentru creantele fiscale datorate bugetului local al comunei Birchis,conform prevederilor legale in temeiul unui titlu de creanta sau a unui titlu executoriu, dupa caz, intocmit de compartimentul impozite si taxe cu sprijinul SC Right Consulting Corporation SRL, societate profesionala de consultanta juridica care in calitate de prestator conform contractului de prestari servicii juridice nr.338/2017 are obligatia sa acorde asistenta si sa efectueze operatiuni succesive sau } consecutive,dupa caz, a tuturor modalitatilor de executare silita,pana la recuperarea creantelor restante. Art.2 In vederea verificarii legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,corectitudinii si exactitatii obligatiilor de plata datorate de catre persoanele fizice si juridice care detin bunuri mobile,imobile supuse impozitarii pe raza comunei Birchis,in conformitate cu codul de procedura fiscal,desfasurarea activitatii de inspectie fiscala asupra tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice de pe raza comunei Birchis se va face prin reprezentantii compartimentelor de specialitate coordonate de viceprimar- domnul Predescu Dumitru, dupa cum urmeaza: -Trif Alina, consilier; -Udrescu lonel,referent; -Todorescu Ovidiu,consilier. Art.3 Cu ocazia controlului se vor constata si eventualele stari de fapt privind disciplina in constructii,respectarea clauzelor contractuale de catre concesionari sau chiriasi. Art.4 Realizarea inspectiei fiscale se va face in perioada 1-30 septembrie 2017. Art.5 Prezenta se comunica cu: -lnstitutia Prefectului-judetul Arad; -persoane nominalizate; - SC Right Consulting Corporation SRL. Primar Vizat pentru legalitate Secretar Gutu loan Olescu Mirela 2017-07-20
13 / 2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea SNA 2016 - 2020 la nivelul comunei Birchis Plan de integritate al UAT BIRCHIS, JUDETUL ARAD Aprobat, Primar Guţu Ioan Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE Declarația de aderare 733/7.04.2017 Transmiterea declarației către MDRAPFE Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției: –primariabirchis@yahoo.com Bază de date MDRAPFE Aprilie 2017 Conducerea institutiei Nu este cazul 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 Dispoziție emisă Transmiterea dispoziţiei primarului către MDRAPFE integritateinadministratie@mdrap.ro Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru Document aprobat Dispozitie 13/9.02.2017 Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE Februarie 2017 Conducerea institutiei Nu este cazul. 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate -15 Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Minută Martie 2017 Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției Plan de integritate aprobat și diseminat ( ședință ) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate 15 Modalitatea de informare a acestora - ședință Plan de integritate afisat la avizier primarie Nedistribuirea planului Plan de integritate aprobat listă de luare la cunoștință Aprilie 2017 Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) Februarie 2017 Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ) Permanent Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA În funcție de măsurile de remediere identificate. 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE Anual Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Raport de autoevaluare Anual Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare –angajatii primariei- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului Minute reuniuni Liste participanți Anual Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc Secțiune distinctă creată pe website Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat Pagina web a instituției Anual Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Permanent Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Procese verbale întâlniri Permanent Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Permanent Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției Nr. şedinţe de consiliere –cand e cazul,trimestrial Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică –cand e cazul, trimestrial Nr. funcţionari publici care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită- 7 Nr. funcţionari publici care au solicitat consiliere etică Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională Proces verbal sau rapoarte privind respectarea normelor de conduită Permanent Conducerea institutiei Consilierul de etica Nu este cazul. 1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli Cutie poștală Permanent Conducerea institutiei Nu este cazul. 1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF) Instrument privind managementul calității implementat Lipsa resurselor financiare și umane Documentul prin care este acordată certificarea Decembrie 2020 Conducerea instituției Resurse proprii 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video) Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs Procedură operațională Inregistrarile audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil Permanent Decembrie 2019 Conducerea institutiei Resurse proprii 1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online) Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Permanent Decembrie 2019 Conducerea institutiei Persoane desemnate Resurse proprii 1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.) Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet Site-ul instituției Platforme Permanent Decembrie 2019 Conducerea institutiei Persoane desemnate Resurse proprii Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc) Nr. programe derulate/activitati de formare Nr. participanți . Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Liste de prezență Permanent Conducerea institutiei,persoanele desemnate pentru implementarea SNA Resurse proprii 2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică Nr. de angajaţi care au fost informaţi -15 prin brosuri,e-mailuri transmise etc. Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. Broşuri Pliante E-mailuri transmise Fișiere publicate pe Intranet Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Resurse proprii 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii Minute Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Resurse proprii 2.4 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcţionarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line) Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate Resurse umane şi financiare insuficiente Site-ul instituției Registrul de sesizări Permanent Conducerea institutiei,persoana desemnata cu registratura Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor Rapoarte de activitate Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Resurse proprii 2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului Pagina web a instituției Rezultatele proiectelor/activităților Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Se va estima în funcție de activitățile proiectului. Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA,alte persoane desemnate Resurse proprii 3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați Pagina de internet a instituției Permanent Conducerea institutiei Responsabil Legea 544/2001 Nu este cazul. 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Lista cu informaţiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparență decizională şi de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești Permanent Conducerea institutiei Responsabil Legea.544/2001 Nu este cazul. 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa procesului decizional şi legislativ Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate Permanent Conducerea institutiei Responsabil Legea 52/2003 Nu este cazul. 3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV Număr de ședinte ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent Nu exista mijloace de transmitere Nu este cazul În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media. 3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis Nr. de seturi de date publicate în format deschis. Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției Pagina web a instituției Permanent Conducerea institutiei Responsabil Legea 544/2001 Nu este cazul. 3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA Nr. de informații publicate Lipsa resurselor financiare și umane Pagina web a instituției Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile Nu este cazul. 3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Portalul data.gov.ro Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile Nu este cazul. 3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite. Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora. Pagina web a instituției Permanent Conducerea institutiei,persoane responsabile Nu este cazul. 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic Întârzieri în publicarea documentelor Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate Permanent Conducerea institutiei,persoane responsabile Nu este cazul. 3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic Întârzieri în publicarea documentelor Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate Permanent Conducerea institutiei,persoane responsabile Nu este cazul. 3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă Număr de ediții ale buletinului informativ Întârzieri în publicarea buletinului informativ Buletin informativ E-mailuri Adrese Permanent Conducerea institutiei,persoane responsabile Nu este cazul. 3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii cu privire la prioritățile comunității Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate Permanent Conducerea institutiei Nu este cazul. 3.14 Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare Strategii de comunicare actualizate Permanent Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul Întârzieri în publicarea documentelor Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției Permanent Conducerea institutiei Persoana responsabila Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse umane şi financiare insuficiente Rapoarte anuale de activitate Permanent Conducerea institutiei Administrator public Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Rapoarte de audit Rapoarte de activitate La 2 ani Conducerea institutiei Administrator public Nu este cazul. 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării Decizii ale comisiei de disciplină Permanent Conducerea institutiei, comisia de disciplina Nu este cazul. 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare Nr. rapoarte publicate/ difuzate Întârzieri în publicare/difuzare Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare Permanent Conducerea institutiei,secretar comisie de disciplina Nu este cazul. 2017-02-09

Înapoi